Считано от 06.07.2020 г. „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-2092-С01. Проектът “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 10 000.00 лв. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 8500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 1500.00 лeвa. Проектът на "ВЕМА ДИЗАЙН" ООД” е с обща цел осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


„ВЕМА ДИЗАЙН” ООД обявява на 22.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана:

Процедура с предмет: ”Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 бр. ДМА по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:

- Машина за повърхностен монтаж и запояване на печатни платки- 1 бр.;

Обособена позиция 2:

- Шприц-автомат със шприцов инструмент- 1 бр.;

Обособена позиция 3:

- Работна станция за лазерно гравиране на метални и пластмасови изделия (Гравиращ лазер)- 1 бр.”

Документи Тръжна процедура по проект BG16RFOP002-2.040-1453-С01 “Подобряване на производствения капацитет във "ВЕМА ДИЗАЙН" ООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Срок за подаване на офертите – 29.04.2020 г.

Отваряне на офертите - 30.04.2020 г. от 9:00 часа.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)


Считано от 03.02.2020 г. „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1453-C01. Проектът “Подобряване на производствения капацитет във "ВЕМА ДИЗАЙН" ООД” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 207600.00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 145320.00 лева. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 123522.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 21798.00 лeвa. Проектът на "ВЕМА ДИЗАЙН" ООД” е с обща цел повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

  • постигане по-добра производителност на технологичните процеси в резултат от закупуването и внедряването на нови машини и оборудване ДМА- 3 бр.;
  • повишаване на добавената стойност на произвежданите продукти;
  • повишаване конкурентоспособността на „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД чрез автоматизиране на производството и предлагане на висококачествени електронни и машиностроителни продукти;
  • намаляване на производствените разходи;
  • осигуряване оптимално разходване на ресурси при постоянно ниво на качество.